XLB - Shabu Shabu Pork Shoulder Slice 250gram

RM14.00
XLB - Shabu Shabu Pork Shoulder Slice