XLB - Shabu Shabu Pork Shoulder Slice 250gram

RM17.50
XLB - Shabu Shabu Pork Shoulder Slice