XLB - Shabu Shabu Pork Shoulder Slice 250gram

RM16.50
XLB - Shabu Shabu Pork Shoulder Slice