Mushroom (Abalone)

RM2.50
Abalone Mushroom 100gram